Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst dabas parkā - Silene), Natura 2000 vieta

Kods: LV0526300

Administratīvais iedalījums: Skudalienas pagasts

Platība: 157 ha

Dibināšanas gads: 1999

Dabas vērtības: Konstatēts liels skaits Latvijā īpaši aizsargājamu augu (stāvlapu dzegužpirkstīte, parastais plakanstaipeknis, gada staipeknis, vālīšu staipeknis, purvāja vienlape, palkšu dzegužpuķe, iesārtā glīvene u.c.) un putnu (mazais ērglis, baltmuguras dzenis, melnā dzilna, pelēkā dzilna, lapseņu klijāns, melnais stārķis) sugu.

Dabas aizsardzības plāns: