Silene karte

Izcila teritorija dažādu mežu tipu (īpaši purvaino) un eitrofu ezeru aizsardzībai. Ezeri ir piemērota barošanās vieta sikspārņiem. Konstatētas arī 2 lielas sikspārņu kolonijas. Īpaši daudz retu un aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu.

Dabas parks Silene. Foto: Edgars Rudāns. DAP
Dabas parks Silene. Foto: Edgars Rudāns. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst dabas liegumi  - IlgasGlušonkas purvs), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0300400
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Demenes un Skrudalienas pagasts.
Platība: 3825 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Pielikumi

4. Aizsargājamo un reto bezmugurkaulnieku sugu atradņu kartes

7. Apsaimniekošanas pasākumu kartes 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk