Silene

Foto: Edgars Rudāns

Silene karte

Aizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst dabas liegumi  - IlgasGlušonkas purvs), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0300400
Administratīvais iedalījums: Daugavpils novada Demenes pagasts Skrudalienas pagasts.
Platība: 3825 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Izcila teritorija dažādu mežu tipu (īpaši purvaino) un eitrofu ezeru aizsardzībai. Ezeri ir piemērota barošanās vieta sikspārņiem. Konstatētas arī 2 lielas sikspārņu kolonijas. Īpaši daudz retu un aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu.

Robežu shēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (2020. >> 2032.):