Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst dabas parkā - Silene), Natura 2000 vieta
Kods: LV0504200
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Skrudalienas pagasts
Platība: 144 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
Normatīvie akti:

Dabas vērtības: Teritorijā ietilpst 2 diseitrofi ezeri (Glušņas un Glušonkas), kurus aptver nabadzīgi zāļu un pārejas purvi, slīkšņas. Perifērijā purvaini priežu un egļu meži.
Dabas aizsardzības plāns: nav