Vecumu meži karte

Viena no nozīmīgākajām mazā ērgļa ligzdošanas vietām Latvijā. Teritorija ir iekļauta putniem nozīmīgo vietu sarakstā. Dabas parkā sastopamas gandrīz visas Latvijā aizsargājamās dzeņu sugas. Vecas zarainas apses kalpo arī par ligzdas kokiem melnajam stārķim un mazajam ērglim. Melnalkšņu meži ir ligzdošanas un barošanās biotops vairākām dzeņu sugām. Bioloģiski vērtīgākie dabas parka biotopi ir slapjie meži, it īpaši melnalkšņu staignāji, kas sastopami salīdzinoši lielos masīvos, līdz ar to tiem ir īpaša nozīme ar tiem saistīto sugu populāciju stabilai pastāvēšanai. Teritorijā ir ļoti vērtīgas audzes, kurās sastopamas vecas apses. Apšu klātbūtne ievērojami palielina sūnu, ķērpju, sēņu un kukaiņu sugu skaitu.

Dabas parks Vecumu meži. Foto: Elīna Tripāne. DAP
Dabas parks Vecumu meži. Foto: Elīna Tripāne. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Balvu novada Vecumu un Žīguru pagasts.
Platība: 7842 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk