Karte

Dabas liegums izveidots, lai saglabātu ES nozīmes meža biotopu - jaukti platlapju meži, kuros sastopamas retas un aizsargājamas ķērpju sugas.

Teritorija atrodas Eglaines upes ielokā un ietver jauktus liepu-apšu, egļu, bērzu mežus. Sastopami gāršas tipa meži ar sugām bagātu zemsedzi. Vairāki nogabali izdalīti kā dabiskie meža biotopi. Upes ielejā mēreni mitras pļavas, kā arī parkveida pļavas. Teritorijā vairāki dižkoki, ozoli, kas atrodas aizaugošajās pļavās un mežmalās.

Sastopamas aizsargājamas augu, ķērpju un putnu sugas  - jumstiņu gladiola, parastais plaušķērpis, plaisājošā rūtaine, caurumainā menegacija, baltmugurdzenis, vidējais dzenis, mazais ērglis, urālpūce, pelēkā dzilna u.c.

Koki un zīme

Foto: Irēna Skrinda

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0530100
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Dunavas pagasts.
Platība: 159 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk