Cirīša ezers karte

Teritorija dibināta, lai aizsargātu Latgales augstienei raksturīgo ainavu ar tās dabas vērtībām. Bez Ciriša ezera ietilpst arī Ruskuļu ezers ar aizaugošo, seklo, pārpurvoto apkārtni, kurā konstatētas retas augu sugas. Nozīmīga Eiropas direktīvas biotopa - veci platlapju meži - aizsardzības vieta. Visās salās kopumā konstatētas 349 vaskulāro augu sugas, no kurām 4 ir īpaši aizsargājamas sugas. Upursalā konstatēta arī ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma augu sugas - spilvainais ancītis un zaļā divzobe.

Ciriša ezers. Foto: DAP
Ciriša ezers. Foto: DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0301500
Administratīvais iedalījums: Aglonas pagasts Preiļu novads
Platība: 1276,04 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Latgales reģionālā administrācija.

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra R.Vējoņa 2011.gada 25.februāra rīkojumu Nr.125 „Par dabas aizsardzības plāna darbības termiņa pagarināšanu” dabas parka „Cirīša ezers" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim.

Pielikumi:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk