Vidusburtnieks karte

Sastopami vērtīgi ozolu-apšu-priežu meži, ozolu meži un priežu-egļu meži, kā arī vecupes. Konstatētas retas bezmugurkaulnieku sugas.

Vidusburtnieks
Dabas liegums VIDUSBURTNIEKS. Foto: Laura Vīndedze

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0000120
Tips: C
Administratīvais iedalījums: Valmieras novada Burtnieku, Jeru, Sēļu un Vecates pagasts.
Platība: 1779,18 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 02.08.2017. rīkojumu Nr.1-2/119 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Vidusburtnieks" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2021.