Vidusburtnieks

Foto: L.Vīndedze

Vidusburtnieks karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0000120
Tips: C
Administratīvais iedalījums: Valmieras novada Burtnieku, Jeru, Sēļu un Vecates pagasts.
Platība: 812.8 ha
Dibināšanas gads: 2004

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Sastopami vērtīgi ozolu-apšu-priežu meži, ozolu meži un priežu-egļu meži, kā arī vecupes. Konstatētas retas bezmugurkaulnieku sugas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 02.08.2017. rīkojumu Nr.1-2/119 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Vidusburtnieks" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2021.