Sauka karte

Dabas parks dibināts, lai saglabātu Augšzemes augstienes Sēlijas paugurvaļņa (ar Ormaņu kalnu kā augstāko virsotni) un Saukas ezera apkārtējo ainavu. No aizsargājamiem biotopiem sastopami - upju straujteces, minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi, nogāžu un gravu meži, dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, sugām bagātas atmatu pļavas, pārmitri platlapju meži.

Dabas parks Sauka. Foto: Andris Soms. DAP
Dabas parks Sauka. Foto: Andris Soms. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0300800
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Elkšņu, Rites un Saukas pagasts.
Platība: 5603 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts ar VARAM 18.07.2022. rīkojumu Nr. 1-2/116

Pielikumi:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk