Sedas purvs

 Izcila putnu aizsardzības teritorija. Agrākajās kūdras ieguves vietās, kur ir stāvošs ūdens, ieviesušās niedres un vilkvālītes, izveidojies izcils biotops ūdensputnu ligzdošanai. Teritorijā konstatēti izcili boreālie meži ar vecām priedēm uz iekšzemes kāpām. Daudz retu bezmugurkaulnieku sugu.

 

Sedas purva dīķi
Dabas liegums SEDAS PURVS. Sedas purva dīķi. Foto Andris Soms

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
Kods: LV0526800
Administratīvais iedalījums: Valmieras nonvada Jērcēnu un Ēveles pagasts; Valkas novada Ērģemes pagasts.
Platība: 7259,72 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2018. gada 30. janvāra rīkojumu Nr.1-2/18 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Sedas purvs" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk