Sedas purvs
Sedas purvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
Kods: LV0526800
Administratīvais iedalījums: Strenču novada Jērcēnu un Plāņu pagasts; Burtnieku novada Ēveles pagasts; Valkas novada Ērģemes pagasts.
Platība: 7257.7 ha
Dibināšanas gads: 1999

Ministru Kabineta noteikumi:  Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem"

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Izcila putnu aizsardzības teritorija. Agrākajās kūdras ieguves vietās, kur ir stāvošs ūdens, ieviesušās niedres un vilkvālītes, izveidojies izcils biotops ūdensputnu ligzdošanai. Teritorijā konstatēti izcili boreālie meži ar vecām priedēm uz iekšzemes kāpām. Daudz retu bezmugurkaulnieku sugu.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības (2007.>>2017.):

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2018. gada 30. janvāra rīkojumu Nr.1-2/18 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Sedas purvs" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.