Kurjanovas ezers karte

Viens no nedaudziem Latvijas ezeriem, kurā sastopams tik liels īpaši aizsargājamo biotopu un augu sugu skaits: 5 Latvijas īpaši aizsargājamie biotopi (najādu audzes, sīkās lēpes audzes, akmeņaina, smilšaina un grantaina grunts ezeros) un 3 sugas (mazā najāda, lokanā najāda, mieturu hidrilla), t.sk. viena ES Biotopu direktīvas suga, kā arī viens Biotopu direktīvas biotops – mezotrofi ezeri ar bentiskām mieturaļģēm. Vienīgais zināmais ezers Latvijā, kur vienā un tai pašā ezerā konstatētas 2 ļoti retas najādu sugas – lokanā un mazā najāda.

Dabas parks Kurjanovas ezers. Foto: DAP
Dabas parks Kurjanovas ezers. Foto: DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0304400
Administratīvais iedalījums:  Ludzas novada Līdumnieku pagasts
Platība: 263 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk