Kurjanovas ezers

Foto: E.Tripāne

Kurjanovas ezers karte

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0304400
Administratīvais iedalījums:  Ciblas novada Līdumnieku pagasts
Platība: 263 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Viens no nedaudziem Latvijas ezeriem, kurā sastopams tik liels īpaši aizsargājamo biotopu un augu sugu skaits: 5 Latvijas īpaši aizsargājamie biotopi (najādu audzes, sīkās lēpes audzes, akmeņaina, smilšaina un grantaina grunts ezeros) un 3 sugas (mazā najāda, lokanā najāda, mieturu hidrilla), t.sk. viena ES Biotopu direktīvas suga, kā arī viens Biotopu direktīvas biotops - mezotrofi ezeri ar bentiskām mieturaļģēm.Vienīgais zināmais ezers Latvijā, kur vienā un tai pašā ezerā konstatētas 2 ļoti retas najādu sugas – lokanā un mazā najāda.

Robežu shēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav