Mežmuižas avoti
Mežmuižas avota karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Siguldas novada Allažu pagasts
Platība: 27 ha
Dibināšanas gads: 1977


Ministru Kabineta noteikumi:  Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija

Dabas vērtības:.
Viena no nedaudzām vietām Latvijā, kur sastopami avoti, kas veido avotkaļķus. Bez tam sastopami arī tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā nogāžu un gravu meži, mēreni mitras pļavas un boreālie meži.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāna darbības termiņš dabas liegumam „Mežmuižas avoti” ir pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim saskaņā ar vides ministra 2010.gada 6.janvāra rīkojumu Nr.2 „Par dabas aizsardzības plāna darbības termiņa pagarināšanu”.