Dvietes paliene

Izcila regulāri applūstošu palieņu pļavu aizsardzības teritorija pie Dvietes un Ilūkstes upes ietekas Daugavā. Viena no daudzveidīgākajām un bagātākajām putnu vietām Latvijā. Regulāra un izcili nozīmīga caurceļojošo ūdensputnu pulcēšanās vieta pavasarī - ik sezonu šeit uzturas vairāki tūkstoši zosu un pīļu. Svarīga ligzdošanas vieta griezei. Pavisam teritorijā konstatētas vismaz 28 ES Putnu direktīvas 1. pielikuma un 28 Latvijas īpaši aizsargājamo putnu sugas.

Dabas parks DVIETES PALIENE. Foto: Juris Soms
Dabas parks DVIETES PALIENE. Foto: Juris Soms

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0302900
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Bebrenes, Dvietes un Pilskalnes pagasts; Jēkabpils novada Rubenes pagasts.
Platība: 4989 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Griezes Crex crex un citu lauksaimniecības zemēs sastopamo naktsputnu skaita pārmaiņas Dvietes palienes dabas parkā no 2006. līdz 2016. gadam  (DOCX  0,48 MB)

Dati iegūti Latvijas Dabas fonda īstenota projekta "Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā "Dvietes paliene"" ietvaros ar LVAF finansiālu atbalstu.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk