Dvietes paliene
Dvietes paliene

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0302900
Administratīvais iedalījums: Ilūkstes novada  Bebrenes pagasts Dvietes pagasts  Pilskalnes pagasts; Jēkabpils novada Rubenes pagasts.
Platība: 4989 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Izcila regulāri applūstošu palieņu pļavu aizsardzības teritorija pie Dvietes un Ilūkstes upes ietekas Daugavā. Viena no daudzveidīgākajām un bagātākajām putnu vietām Latvijā. Regulāra un izcili nozīmīga caurceļojošo ūdensputnu pulcēšanās vieta pavasarī - ik sezonu šeit uzturas vairāki tūkstoši zosu un pīļu. Svarīga ligzdošanas vieta griezei. Pavisam teritorijā konstatētas vismaz 28 ES Putnu direktīvas 1. pielikuma un 28 Latvijas īpaši aizsargājamo putnu sugas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns un pielikumi

Pētījumi:

Griezes Crex crex un citu lauksaimniecības zemēs sastopamo naktsputnu skaita pārmaiņas Dvietes palienes dabas parkā no 2006. līdz 2016. gadam  (DOCX  0,48 MB)

Dati iegūti Latvijas Dabas fonda īstenota projekta "Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā "Dvietes paliene"" ietvaros ar LVAF finansiālu atbalstu.