audze

Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs.

karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0511100
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Barkavas pagasts; Varakļānu novada Murmastienes pagasts.
Platība: 51 ha
Dibināšanas gads: 1957
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota, lai aizsargātu Latvijā un Eiropā retu biotopu - jaukti ozolu, gobu, ošu meži upju palienēs.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: