Mugurves pļavas

Nozīmīga putnu ligzdošanas vieta. Galvenā teritorijas vērtība ir dabiskais un mazpārveidotais Pededzes palienes posms ar regulāri applūstošām pļavām un ozolu parkveida pļavām. Ligzdo grieze, iespējama ķikutu riestu atrašana. Daļa no putniem nozīmīgās vietas “Sitas un Pededzes paliene”.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0528800
Administratīvais iedalījums: Gulbenes novada Stradu un Litenes pagasts
Platība: 317 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Mazie kangari" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk