Sātiņu dīķi karte

Teritorija ar zivju dīķiem - nozīmīga ligzdojošiem un migrējošiem ūdensputniem. Apkārtējie meži ir ligzdošanas vieta plēsējputniem un melnajam stārķim. Konstatētas vairākas retas sikspārņu sugas.

Sātiņu dīķi
Dabas liegums SĀTIŅU DĪĶI. Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0525500
Administratīvais iedalījums: Saldus novada Pampāļu, Zirņu, Kursīšu un Novadnieku pagasts
Platība: 3750 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktŪrvienība Kurzemes reģionālā administrācija

Pielikumi: 

  1. Zemes īpašuma formas
  2. Zemes lietošanas veidi
  3. Dabas vērtības
  4. Biotopu apsaimniekošanas pasākumi
  5. Tūrisma infrastruktūra
  6. Potenciālais zonējums

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk