Sātiņu dīķi

Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs

Sātiņu dīķi karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0525500
Administratīvais iedalījums: Saldus novada Pampāļu, Zirņu, Kursīšu un Novadnieku pagasts
Platība: 3750 ha
Dibināšanas gads: 1999

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakïautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktûrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija ar zivju dīķiem - nozīmīga ligzdojošiem un migrējošiem ūdensputniem. Apkārtējie meži ir ligzdošanas vieta plēsējputniem un melnajam stārķim. Konstatētas vairākas retas sikspārņu sugas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

  1. Zemes īpašuma formas
  2. Zemes lietošanas veidi
  3. Dabas vērtības
  4. Biotopu apsaimniekošanas pasākumi
  5. Tūrisma infrastruktūra
  6. Potenciālais zonējums