Paliene

Foto: D.Vikšere|

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0533100
Administratīvais iedalījums: Vārkavas novada Vārkavas pagasts; Līvānu novada Rožupes pagasts.
Platība: 377 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota, lai saglabātu izcilas sugām bagātas mēreni mitras pļavas un upju palieņu pļavas (ES Biotopu direktīvas biotopi), kas aizņem lielas platības. Teritorijā sastopamas 3 īpaši aizsargājamas augu sugas: jumstiņu gladiolu, rūgto drudzenīti un stāvlapu dzegužpirkstīti. Augsts ligzdojošo griežu blīvums, ligzdo arī ormanītis.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav