Karte

Teritorija izveidota, lai saglabātu izcilas sugām bagātas mēreni mitras pļavas un upju palieņu pļavas (ES Biotopu direktīvas biotopi), kas aizņem lielas platības. Teritorijā sastopamas 3 īpaši aizsargājamas augu sugas: jumstiņu gladiolu, rūgto drudzenīti un stāvlapu dzegužpirkstīti. Augsts ligzdojošo griežu blīvums, ligzdo arī ormanītis.

Dabas liegums Dubnas paliene. Foto: Dagnis Vasiļevskis. DAP
Dabas liegums Dubnas paliene. Foto: Dagnis Vasiļevskis. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0533100
Administratīvais iedalījums: Preiļu novada Vārkavas pagasts; Līvānu novada Rožupes pagasts.
Platība: 377 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk