Karte

Dabas lieguma “Dubnas paliene” nozīmīgākā dabas vērtība ir dabiskie zālāji, kas izveidojušies upes palienē dabas apstākļu un cilvēku saimnieciskās darbības mijiedarbībā. Dabas liegums aptver tikai nelielu daļu no Dubnas upes vidusdaļas tecējuma. Teritorijas galvenās dabas vērtības ir ES nozīmes aizsargājamie biotopi: 6450 Palieņu zālāji un 6510 Mēreni mitras pļavas, kā arī ar tiem saistīto reto un aizsargājamo sugu populācijas. Teritorijā sastopamas 4 īpaši aizsargājamas augu sugas: jumstiņu gladiolu, spilvaino ancīti, rūgto drudzenīti un stāvlapu dzegužpirkstīti. Teritorijā sastopamas vairākas īpaši aizsargājamo bezmugurkaulnieku sugas: zirgskābeņu zilenītis, divjoslu airvabole, spilgtā purvuspāre, resnvēdera purvuspāre,  raibgalvas purvuspāre, mainīgā spāre, spožā skudra un blāvā briežvabole. Teritorijā sastopama arī liela putnu sugu daudzveidība. Dubnas upes palienes ir nozīmīgs ekoloģiskais koridors, kas savieno Dienvidaustrumu ģeobotāniskā rajona dabisko zālāju koncentrēšanās vietas Dagdas un Feimaņu paugurainē ar Ziemeļaustrumu ģeobotāniskā rajona koncentrēšanās vietām Daugavas un to pieteku ielejās.

Dabas liegums Dubnas paliene. Foto: Dagnis Vasiļevskis. DAP
Dabas liegums Dubnas paliene. Foto: Dagnis Vasiļevskis. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0533100
Administratīvais iedalījums: Preiļu novada Rožkalnu un Upmalas pagasti; Līvānu novada Rožupes pagasts.
Platība: 377 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk