Ezers
Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0508700
Administratīvais iedalījums: Limbažu nov., Limbažu pag.
Platība: 351.7 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:  Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi:
17.05.2011. MK noteikumi Nr.381 ("LV", 78 (4476), 20.05.2011.) [stājas spēkā 21.05.2011.]

  1. pielikums. Funkcionālo zonu shēma.
  2. pielikums. Funkcionālo zonu robežu apraksts
  3. pielikums. Aizsargājamie koki - vietējo un citzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)
  4. pielikums. Dabas lieguma teritorijas apzīmēšanai lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās izveidošanas un lietošanas kārtība

Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija ietver subglaciālo iegultņu ezeru sistēmu ar Dziļezeru, kas ir viens no dziļākajiem ezeriem Latvijā. Ezerus ietver ošu, skujkoku un jauktie meži. Nogāzēs dominē osis un goba. Teritorijā sastopami izcili ES Biotopu direktīvas mežu biotopi - gravu un nogāžu meži, nogāzēs - ošu mežs ar Allium ursinum un Neckera pennata. Nogāzēs lielas lakšu audzes. Liela diametra ošu stumbri, kas īpaši piemēroti retām ksilofāgu sugām.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (2008.-2017.):

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2018. gada 30. janvāra rīkojumu Nr.1-2/18 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Dziļezers un Riebezers" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.