Purvs
Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst dabas parkā Abavas senleja), Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Kandavas novads
Platība: 98,9 ha
Dibināšanas gads: 1927
Dabas vērtības:
Teritorija veidota krūmu čužas aizsardzībai (vienīgā dabiskā čužas atradne Latvijā), vēlāk tā tika paplašināta un tajā ietilpst apkārtējie meži, pārejas purvi un dabiskie zālāji. Viens no nedaudzajiem purviem Latvijā, kurā sastopami sēravoti.
Liela saldūdens kaļķiežu atradne, kas agrāk izmantota derīgo izrakteņu ieguvei. Daudz retu augu un bezmugurkaulnieku sugu.

Pielikumi: