Karte

Teritorija veidota krūmu čužas aizsardzībai (vienīgā dabiskā čužas atradne Latvijā), vēlāk tā tika paplašināta un tajā ietilpst apkārtējie meži, pārejas purvi un dabiskie zālāji. Viens no nedaudzajiem purviem Latvijā, kurā sastopami sēravoti.
Liela saldūdens kaļķiežu atradne, kas agrāk izmantota derīgo izrakteņu ieguvei. Daudz retu augu un bezmugurkaulnieku sugu

Dabas liegums Čužu purvs. Foto: Agnese Priede
Dabas liegums Čužu purvs. Foto: Agnese Priede

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst dabas parkā Abavas senleja), Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Tukuma novads
Platība: 98,9 ha
Dibināšanas gads: 1927
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk