Karte

Izcilākais osa valnis Latvijā, kura relatīvais augstums 27 m (78 m vjl.), 60-100 m plats. Savdabīga veģetācija, retas augu sugas. Teritorijā ietilpst arī Kangaru ezers un Lielais Kangaru purvs.

Konstatēta ES Biotopu direktīvas suga - dzeltenā dzegužkurpīte. No ES Biotopu direktīvas biotopiem sastopami - neskarti augstie purvi, purvaini meži, skujkoku meži uz osiem.

Karte
Dabas liegums LIELIE KANGARI. Ķoderu pilskalns. Foto: Andris Soms

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0513400
Administratīvais iedalījums: Ogres novada Suntažu pagasts; Ropažu novada Ropažu pagasts
Platība: 1936 ha
Dibināšanas gads: 1957
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2018. gada 30. janvāra rīkojumu Nr.1-2/18 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Lielie Kangari" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas
Skatīt vairāk