Karte

Teritorija veidota peldošā ezerrieksta aizsardzībai, kurš Latvijā sastopams tikai 3 ezeros un ir uz izplatības areāla ziemeļu robežas. Ezera krastos konstatēti pārmitri platlapju (baltalkšņu) meži. Bagātīgas ES Biotopu direktīvas sugas - spilvainā ancīša audzes.

Ezers
Dabas liegums KLAUCĀNU un PRIEKULĀNU EZERI. Foto: Vija Kreile

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0505700
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Kalna pagasts
Platība: 202 ha
Dibināšanas gads: 1957
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk