Zilaiskalns karte

Teritorija nozīmīga divu prioritāru Eiropas nozīmes meža biotopu – nogāžu un gravu mežu un boreālo mežu saglabāšanā. Lielākā daļa nogabalu ir dabiskie meža biotopi.

Nogāzēs ozolu, apšu un jaukti meži, perifērijā priežu sausieņu un jaukti meži.

 

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0536300
Administratīvais iedalījums: Valmieras novada Kocēnu pagasts
Platība: 117,71 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra J.Pūces 2019.gada 29. janvāra  rīkojumu Nr.1-2/14 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma “Zilaiskalns” dabas aizsardzības plāna darbības termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim.