Zilaiskalns karte

Teritorija nozīmīga divu prioritāru Eiropas nozīmes meža biotopu – nogāžu un gravu mežu un boreālo mežu saglabāšanā. Lielākā daļa nogabalu ir dabiskie meža biotopi.

Nogāzēs ozolu, apšu un jaukti meži, perifērijā priežu sausieņu un jaukti meži.

 

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0536300
Administratīvais iedalījums: Valmieras novada Kocēnu pagasts
Platība: 118.2 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra J.Pūces 2019.gada 29. janvāra  rīkojumu Nr.1-2/14 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma “Zilaiskalns” dabas aizsardzības plāna darbības termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk