Pāvilostas pelēkā kāpa karte

Teritorijas izveidošanas mērķis ir nodrošināt aizsardzību platākajai (vietām līdz 818 m plata) atklāto pelēko kāpu teritorijai Latvijā.

Galvenās dabas vērtības ir divi Eiropas Savienībā aizsargājami biotopi: 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas; 2140* Pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm, kā arī Eiropas Savienībā aizsargājami biotopi nelielās platībās: 2170 Pelēkās kāpas ar ložņu kārklu, 2320 Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausi virsāji un 2180 Mežainas piejūras kāpas.

Sastopamas arī aizsargājamu augu (smiltāju neļķe u.c.) un dzīvnieku (smilšu krupis u.c.) sugas.

Pāvilostas pelēkā kāpa

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0536500
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Sakas pagasts; Pāvilostas pilsēta
Platība: 42,5 ha
Dibināšanas gads: 2007
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk