Pāvilostas pelēkā kāpa
Pāvilostas pelēkā kāpa karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0536500
Administratīvais iedalījums: Pāvilostas novada Sakas pagasts; Pāvilostas pilsēta
Platība: 42,5 ha
Dibināšanas gads: 2007

Ministru Kabineta noteikumi: Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" ar grozījumiem

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorijas izveidošanas mērķis ir nodrošināt aizsardzību platākajai (vietām līdz 818 m plata) atklāto pelēko kāpu teritorijai Latvijā. Galvenās dabas vērtības ir divi Eiropas Savienībā aizsargājami biotopi: 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas; 2140* Pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm, kā arī Eiropas Savienībā aizsargājami biotopi nelielās platībās: 2170 Pelēkās kāpas ar ložņu kārklu, 2320 Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausi virsāji un 2180 Mežainas piejūras kāpas. Sastopamas arī aizsargājamu augu (smiltāju neļķe u.c.) un dzīvnieku (smilšu krupis u.c.) sugas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS