Karte

Nozīmīga teritorija boreālo mežu aizsardzībai. Sastopamas150-180 gadu vecas priežu audzes.

Teritorijā konstatētas tādas aizsargājamo putnu sugas kā melnā dzilna, pelēkā dzilna, sila cīrulis.

Mežs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0501000
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Gaujienas pagasts.
Platība: 42,49 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Saskaņā ar VARAM 30.06.2016. rīkojumu Nr. 168 dabas aizsardzības plāna termiņš pagarināts līdz 2019. gada 31. decembrim.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk