Palšu purvs karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0526200
Administratīvais iedalījums: Cēsu novada Kaives pagasts un Madonas novada Jumurdas pagasts.
Platība: 621 ha
Dibināšanas gads: 1999

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Lielākais purvu komplekss Vidzemes augstienes ģeobotāniskajā rajonā. Rietumu tipa augstais purvs ar ciņu mazmeldru. Teritorijā ir distrofi ezeri un purvaini priežu meži. Nozīmīga teritorija ES Putnu direktīvas sugu aizsardzībai, sastopamas tādas putnu sugas kā baltpieres zoss, rubenis, mežirbe, dzērve, ķīvīte, dzeltenais tārtiņš, upes tārtiņš, lietuvainis u.c.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Mazie kangari" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.