Bernāti

Foto: Andris Maisiņš

Bernāti karte

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0303600
Administratīvais iedalījums: Nīcas novada Nīcas pagasts.
Platība: 794 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem".
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi:  lejupielādēt

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība  Kurzemes reģionālā administrācija

Dabas vērtības:
Teritorija veidota jūrmalas biotopu un retu augu un dzīvnieku aizsardzībai. No ES aizsargājamiem biotopiem sastopami - ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas, embrionālās kāpas, boreālie meži, mežainas jūrmalas kāpas, priekškāpas. Teritorijā konstatēti tādi aizsargājami augi kā jūrmalas dedestiņa, Gmelina alise, Lēzeļa vīrcele, sīkziedu plaukšķene u.c.

Robežu shēma: lejupielādēt

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns (2016. >> 2028.):

Pielikumi: