Atrašanās vieta Latvijā

Teritorija izveidota zemūdens rifu un dzīvotņu aizsardzībai, kas kopumā aizņem 22 268 ha lielu zemūdens platību, kā arī putnu sugu aizsardzībai, kuru populācijas lielumi aizsargājamā jūras teritorijā sasniedz starptautiski nozīmīgas vietas kritēriju. Šādas putnu sugas, kuru populācijas lielumi aizsargājamā jūras teritorijā sasniedz starptautiski nozīmīgas vietas kritēriju ir lielā gaura (Mergus merganser) un mazais ķīris (Larus minutus). Teritorijā sastopami – trīs rifu tipi un četri dzīvotņu tipi uz mīkstām gruntīm. No rifu tipiem sastopami ir atklātai iedarbībai pakļauto cieto iežu rifi ar (Furcellaria lumbricalis) veģetāciju, atklātai iedarbībai pakļauto cieto iežu rifi ar sprogkājvēžu (​​​​​​​Balanus improvisus) apaugumiem, atklātai iedarbībai pakļauto cieto iežu rifi ar divvāku gliemeni (​​​​​​​Mytilus trossulus). No dzīvotņu tipiem teritorijā sastopamas atklātai iedarbībai daļēji pakļautas morēnu nogāzes ar (​​​​​​​Mytilus trossulus) un (​​​​​​​Balanus improvisus), atklātai iedarbībai daļēji pakļautas mīkstās gruntis ar divvāku gliemeni (Macoma balthica), atklātai iedarbībai daļēji pakļautas mīkstās gruntis ar daudzsartārpiem (​​​​​​​Pygospio elegans) un (​​​​​​​Marenzelleria neglecta) un atklātai iedarbībai daļēji pakļautas mīkstās gruntis ar kustīgajām sānpeldēm.

Aizsardzības kategorija: aizsargājamā jūras teritorija, Natura 2000 teritorija.
Administratīvais iedalījums: Teritorija atrodas Latvijas Republikas dienvidrietumu teritoriālajos ūdeņos iepretim Rucavas un Nīcas novadiem un robežojas ar Lietuvas Republikas teritoriju.
Platība: 36 703 ha
Dibināšanas gads: 2010

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk