Koki

Foto: Guntis Akmentiņš

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0520000
Administratīvais iedalījums:  Jēkabpils novada Ābeļu, Dignājas un Leimaņu pagasts.
Platība: 3230 ha
Dibināšanas gads: 1999 
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumilejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas vērtības:
Teritorija, kurā konstatēti 8 ES Biotopu direktīvas biotopi, no kuriem nozīmīgākie ir mežu biotopi (boreālie meži, melnalkšņu staignāji, pārejas purvi un slīkšņas, purvaini meži). Ievērojamu platību aizņem Kraukļu purvs (neskarts augstais purvs ar pārejas purvu apmalēs). Nozīmīgākā lielo zīdītāju (lūsis, vilks u.c.) uzturēšanās vieta visā Sēlijā. Ļoti daudz retu augu (laksis, divsēklu grīslis, apdzira, gada staipeknis, spilvainais ancītis, lietuvas ūdenszāle) un dzīvnieku (melnais stārķis, lapseņu klijāns, mazais ērglis, mežirbe, dzeltenais tārtiņš, purva tilbīte, apodziņš, urālpūce, ūdrs, meža cauna u.c.) sugu.Vairāk dabas aizsardzības plānā.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns (2006.>>2016.):

Pielikumi: