Putns

Zaļā vārna. Foto: Edmunds Račinskis

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0527400
Administratīvais iedalījums: Garkalnes novads, Inčukalna novads.
Platība: 1785 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi: Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Lielākā zaļās vārnas ligzdošanas vieta Latvijā (ap 20 ligzdojošu pāru jeb 80-90 % no visas nacionālās populācijas). Viena no pēdējām zaļās dzilnas ligzdošanas vietām Latvijā. Daudz citu retu putnu sugu.

Robežu shēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns:

Notiek jauna dabas auzsardzības plāna izstrāde >>>

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Garkalnes meži" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.

Pielikumi: