Driksnas sils

Teritorija izveidota, lai saglabātu 6 ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopus, 2 Latvijā aizsargājamus biotopus, 3 Eiropā aizsargājamas augu sugu atradnes un 10 Latvijā retas augu sugas, kas reprezentē Austrumlatvijas sauso priežu mežu floru. Teritorija ir viena no nedaudzajām vietām valstī, kur sastop sausieņu priežu mežus, kas izveidojušies uz osiem vai osveida vaļņiem. Te sastopama šim biotopam raksturīga augu suga - meža silpurene, kas aug kopā ar citām gaismas prasīgām mežu sugām un veido īpašas, osu mežiem raksturīgas augu sabiedrības ar garkāta ģipseni, zāļlapu smiltenīti, Ruiša pūķgalvi, šaurlapu lakaci. Teritorijā ir bagātīga augu sugas pļavas linlapes atradne, kas ir viena no Latvijā zināmajām 5 atradnēm.

Dabas parks DRIKSNAS SILS. Foto: Vija Kreile. DAP
Dabas parks DRIKSNAS SILS. Foto: Vija Kreile. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0303700
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Ļaudonas pagasts.
Platība: 676 ha
Dibināšanas gads: 1990
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas parka „Driksnas sils" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk