Tīrelis

Foto: Neskarta augstā purva ainava Druviņu tīreļa centrālajā daļā Foto: L.Mihailova, 2015

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0533000
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Usmas pagasts.
Platība: 293 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidotu divu Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu: 7110* Neskarti augstie purvi un 91D0* Purvaini meži aizsardzībai. Medņu riesta vieta. Sastopams ciņu mazmeldrs,- reta, īpaši aizsargājama augu suga.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (2016.>>2028.):

Pielikumi: