Rauza

Teritorija izveidota retu bezmugurkaulnieku sugu aizsardzībai.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0528000
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novads Launkalnes un Palsmanes pagasts.
Platība: 812 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk