Pinku ezers

Viens no trim lobēliju-ezereņu tipa ezeriem Rietumlatvijā un viens no nedaudzajiem valstī, kur bagātīgi sastopamas īpaši aizsargājamas sugas - pamīšziedu daudzlape un vienziedu krastene. Viena no nedaudzajām subglaciālās izcelsmes ezerdobēm Rietumkursas augstienē. Nozīmīga vieta ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopa - oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrības ar minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās - aizsardzībai.

Dabas parks Pinku ezers. Foto: Dace Sāmīte. DAP
Dabas parks Pinku ezers. Foto: Dace Sāmīte. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0303800
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novada Ēdoles pagasts.
Platība: 161 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas parka „Pinku ezers" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.

Pielikumi:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk