Tērvete karte

Lielāko teritorijas daļu aizņem Latvijā reti sastopams priežu meža tips - dižsils. Viena no divām cepurainās neotiantes atradnēm Latvijā. Daudzu retu un aizsargājamu, arī ES Biotopu direktīvas augu sugu atradnes. Liela biotopu daudzveidība. Ainaviski izcils objekts. Teritorijā ietilpst - Tērvetes pilskalns, Svētkalna pilskalns, Klosterkalna pilskalns. Ainaviski vērtīgi Tērvetes un Skujaines krasti.

Dabas parks Tērvete. Tērvetes pilskalns. Foto: Vitālijs Zelčs
Dabas parks Tērvete. Tērvetes pilskalns. Foto: Vitālijs Zelčs

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0302000
Aministratīvais iedalījums: Dobeles novada Tērvetes pagasts; Jelgavas novada Zaļenieku pagasts.
Platība: 1385 ha
Dibināšanas gads: 1957
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra J.Pūces 2019.gada 29. janvāra  rīkojumu Nr.1-2/14 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas parka “Tērvete” dabas aizsardzības plāna darbības termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim

Pielikumi:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk