Karateri
Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0508900
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Salacgrīvas pagasts
Platība: 23.9 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija veidota vecā grantskarjerā smilšu krupja aizsardzībai.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS >>>

Robežu shēma: 
Dabas aizsardzības plāns 
(2008.>>> 2023.):