Skats
Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0523400
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Ances un Tārgales pagasts.
Platība: 9822 ha
Dibināšanas gads: 1999 
Ministru Kabineta noteikumi:  Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumilejupielādēt

Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Galvenā teritorijas vērtība - maz izmainīti mežu - purvu un ezeru dabisko biotopu kompleksi ar nozīmīgu lomu reto un apdraudēto putnu sugu ligzdošanā, kā arī biotiskās daudzveidības saglabāšanā Ances Dižpurvā un tās apkārtnē.
Vairāk dabas aizsardzības plānā.

Robežshēma: 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns (2016.- 2028.): 

Pielikumi: