Atrašanās vieta

Galvenā teritorijas vērtība - maz izmainīti mežu-purvu un ezeru dabisko biotopu kompleksi ar nozīmīgu lomu reto un apdraudēto putnu sugu ligzdošanā, kā arī biotiskās daudzveidības saglabāšanā Ances Dižpurvā un tās apkārtnē.

 

Parkveida pļava
Parkveida pļava dabas liegumā Ances purvi un meži. Foto: Solvita Rūsiņa

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0523400
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Ances un Tārgales pagasts.
Platība: 9822 ha
Dibināšanas gads: 1999 
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk