Līdz 12. oktobrim aicinām izteikt viedokli par dabas liegumu “Gudenieki” un “Nīcas īvju audze”

Dabas aizsardzības pārvaldes Eiropas Savienības LIFE programmas projekts LIFE-IP LatViaNature ir sagatavojis jaunu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības plānu izstrādes ietvaru.
Skatīt vairāk
Karte

 Aizsargājamās teritorijas ainava ir bioloģiski daudzveidīga. Tās ekoloģisko unikalitāti nosaka dažādas formas Zviedrijas kadiķu audzes, kas atbilst Eiropas Savienības aizsargājamam biotopam 5130 Kadiķu audzes zālājos un virsājos.

Citi ainavas bioloģisko daudzveidību raksturojošie elementi ir 50 līdz 60 gadus vecās lapu koku audzes, apšu tīraudzes, kļavu tīraudzes, vecu bērzu tīraudzes, bebraine, kā arī virsāji.

Dabas liegums GUDENIEKI. Foto DAP arhīvs
Dabas liegums GUDENIEKI. Foto DAP arhīvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0520200
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novada Gudenieku pagastā.
Platība: 106 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk