Avots
Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0520200
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novada Gudenieku pagastā.
Platība: 106 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Aizsargājamās teritorijas ainava ir bioloģiski daudzveidīga. Tās ekoloģisko unikalitāti nosaka dažādas formas Zviedrijas kadiķu audzes, kas atbilst Eiropas Savienības aizsargājamam biotopam 5130 Kadiķu audzes zālājos un virsājos. Citi ainavas bioloģisko daudzveidību raksturojošie elementi ir 50 līdz 60 gadus vecās lapu koku audzes, apšu tīraudzes, kļavu tīraudzes, vecu bērzu tīraudzes, bebraine, kā arī virsāji.

Robežu shēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns:

Pielikumi: