Selga uz rietumiem no Tūjas karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājamā jūras teritorija, Natura 2000 teritorija.
Administratīvais iedalījums: Teritorija atrodas Latvijas Republikas Baltijas jūras Rīgas līča austrumu daļā iepretim Saulkrastu un Carnikavas novadiem.
Platība: 58 600 ha
Dibināšanas gads: 2010 

Dabas vērtības:
Teritorija ir izveidota putnu sugu aizsardzībai, kuru populācijas lielumi aizsargājamā jūras teritorijā sasniedz starptautiski nozīmīgas vietas kritēriju. Šādas putnu sugas, kuru populācijas lielumi aizsargājamā jūras teritorijā sasniedz starptautiski nozīmīgas vietas kritēriju ir brūnkakla gārgale Gavia stellata, melnkakla gārgales Gavia arctica, un mazais ķīris Larus minutus. Abām gārgaļu sugām vieta nozīmīga gan ziemošanas, gan rudens un pavasara migrāciju laikā (maksimālais reģistrētais skaits ap 2500 īpatņu). Mazais ķīris teritoriju vislielākā skaitā izmanto pavasarī (virs 9000 īpatņu).Teritorijas dienvidu daļu regulāri izmanto arī lielie alki Alca torda.