Rušonu ezera salas

Foto: R.Indriķe

Rušonu ezera salas

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0512100
Administratīvais iedalījums: Preiļu novada Rušonas pagasts
Platība: 48 ha
Dibināšanas gads: 1987

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Aizsargājamas 10 Rušonu ezera salas. To lielākā vērtība - platlapju meži, kas klāj daļu no salu platības. No Latvijā un Eiropā aizsargājamām augu sugām sastopamas - lielziedu uzpirkstīte, mieturu hidrilla, gada staipeknis, vālīšu staipeknis, ūdeņu ēkšķuzāle.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS