Supes purvs

Skats uz Sūpes ezeru. Foto: Alda Stepanova

Supes purvs karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0505500
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Viesītes un Elkšņu pagasts
Platība: 698 ha
Dibināšanas gads: 1987

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Nozīmīga augstā purva un distrofa ezera (Supes ezers) aizsardzības teritorija. Purvu aptver purvains priežu mežs. Piemērots biotops lielajiem plēsējiem, taču tos negatīvi ietekmē cilvēka radītie traucējumi (makšķerēšana, ugunskuru kurināšana u.c.). No ES Biotopu direktīvas biotopiem sastopami - neskarti augstie purvi, ieplakas purvos, purvaini meži, distrofi ezeri u.c.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS