Krasts
karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0532800
Administratīvais iedalījums: Ventspils pilsēta.
Platība: 51 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Būšnieka ezera rietumu krastā konstatēti 2 Eiropas nozīmes biotopi: kaļķaini zāļu purvi ar rūsgano melnceri un pārejas purvi un slīkšņas, kuros konstatētas tādas retas un īpaši aizsargājamas augu sugas kā brūnganais baltmeldrs (viena no 3 atradnēm Latvijā), bagātīga Lēzeļa lipares populācija (Eiropas direktīvas suga), parastā vairoglape, rūsganā melncere u.c. Priežu mežā vietumis sastopama arī smiltāja neļķe (Eiropas direktīvas suga). Konstatēti 3 Latvijā aizsargājami biotopi.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (2008.-2018.):