karte

Būšnieka ezera rietumu krastā konstatēti 2 Eiropas nozīmes biotopi: kaļķaini zāļu purvi ar rūsgano melnceri un pārejas purvi un slīkšņas, kuros konstatētas tādas retas un īpaši aizsargājamas augu sugas kā brūnganais baltmeldrs (viena no 3 atradnēm Latvijā), bagātīga Lēzeļa lipares populācija (Eiropas direktīvas suga), parastā vairoglape, rūsganā melncere u.c.

Priežu mežā vietumis sastopama arī smiltāja neļķe (Eiropas direktīvas suga). Konstatēti 3 Latvijā aizsargājami biotopi.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0532800
Administratīvais iedalījums: Ventspils pilsēta.
Platība: 51 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk