Beberbeķi karte

Teritorija izveidota bioloģiski vērtīgu priežu audžu aizsardzībai. Dominē priežu sils un priežu mētrājs, daļu no tiem veido vecas vērtīgas priežu audzes. Dabas parks ir nozīmīga vieta arī galvaspilsētas iedzīvotāju rekreācijai un izglītībai.

Dabas parks BEBERBEĶI. Foto: Gints Starts. DAP
Dabas parks BEBERBEĶI. Foto: Gints Starts. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0301800
Administratīvais iedalījums: Mārupes novada Babītes pagasts.
Platība: 268 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas aizsardzības plāna darbības termiņš dabas parkam „Beberbeķi” ir pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim saskaņā ar vides ministra 2010.gada 6.janvāra rīkojumu Nr.2 „Par dabas aizsardzības plāna darbības termiņa pagarināšanu”.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk