Lubāna mitrājs

Dabas liegumā tiek apvienoti 12 jau esoši dabas liegumi (Bērzpils purvs, Īdiņu purvs, Īdeņas un Kvapānu dīķi, Lagažas- Šnitku purvs, Lubānas ieplakas, Lubānas un Sūļagala purvs, Pārabaine, Pededzes lejtece, Salas purvs, Tīrumnieku purvs, Seldžu ozolu audze un Audīles mežs), papildus iekļaujot Lubāna ezeru un bioloģiski vērtīgas ezeram pieguļošas teritorijas.

Dabas liegums „Lubāna mitrājs” izveidots, lai nodrošinātu Latvijas lielākā iekšzemes mitrāju kompleksa vienotu aizsardzību. Tas ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss ar izcilu nozīmi daudzu īpaši aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai. Lubāns un zivju dīķi ir viena no svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām valstī, kā arī  viena no piecām labākajām ligzdošanas vietām 29 Eiropas īpaši aizsargājamām putnu sugām – mazajam ērglim, jūras ērglim, ziemeļu gulbim, griezei, ķikutam u.c. Kopumā teritorijā novērotas 224 putnu sugas, no tām 185 šeit ligzdo.

Latvijas lielākais ezers – Lubāns ir biotopa Dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju atradne, kurā sastopami mazlēpe (Hydrocharis morsus-ranae), skaujošā glīvene (Potamogeton perfoliatus), spožā glīvene (Potamogeton lucens), u.c. Lubāna mitrāja kompleksā ietilpst arī daudz aizsargājamu biotopu - upju palieņu pļavas, neskarti augstie purvi, purvaini meži, boreālie (ziemeļu) meži, melnalkšņu staignāji un parkveida pļavas u.c. 

Lubāna mitrājs
Lubāna ezers. Foto: Uģis Bergmanis

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 un RAMSAR teritorija
Kods: LV0536600
Administratīvais iedalījums: Rēzeknes novada Nagļu, Gaigalavas un Dekšāres pagasts; Varakļānu novada Varakļānu pagasts; Balvu novada Bērzpils, Krišjāņu, Lazdukalna un Rugāju pagasts; Madonas novada Barkavas, Ošupes un Indrānu pagasts; Gulbenes novada Daukstu un Stradu pagasts.
Platība: 51 344 ha
Dibināšanas gads: 2009
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk