Kalns

Foto: E.Tripāne

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0510700
Administratīvais iedalījums: Zilupes novada Pasienes pagasts.
Platība: 246 ha
Dibināšanas gads: 1957. gadā izveidots botāniskais liegums, kas 1999. gadā pārveidots par dabas liegumu
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
Sakarā ar to, ka dabas liegums atrodas Krievijas pierobežā, apmeklētājiem līdzi jābūt Valsts robežsardzes izdotai caurlaidei un pasei >>>.

Dabas vērtības:
Teritorija dibināta priežu mežu uz osiem aizsardzībai, kas Latvijā un arī Eiropā ir rets biotops. Sastopama ES Biotopu direktīvas augu suga - meža silpurene.

Robežu shēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: pieejams tikai izdrukas veidā.