Talsu pauguraine

Skats ceļa posmā Mundīgas-Kampari. Foto: Andris Soms

Talsu pauguraine karte

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0302000
Administratīvais iedalījums: Talsu novada Laidzes pagasts Laucienes pagasts Lībagu pagasts.
Platība: 3624 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota, lai aizsargātu vienu no Ziemeļkurzemes dabas apstākļu ziņā daudzveidīgākajiem apvidiem ar izteikti paugurainu reljefu un vairākiem nelieliem, bet dziļiem ezeriem. Ainaviski izcila teritorija. Konstatēti 6 ES Biotopu direktīvas biotopi. Daudz Latvijā retu un aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu. Ezeri un to apkārtne ir piemēroti biotopi sikspārņiem.

Robežu shēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (2014. >> 2024.):

Pielikumi: