Ziemupe

Rudupes ieteka jūrā. Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs

Ziemupe

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0508100
Administratīvais iedalījums: Pāvilostas novada Sakas un Vērgales pagasts
Platība: 2378 ha
Dibināšanas gads: 1987

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota vairāku jūrmalas biotopu aizsardzībai. Viena no nedaudzajām un labākajām pelēko kāpu aizsardzības vietām Latvijā. No Eiropas Savienības aizsargājamajiem biotopiem sastopami: 2120 Priekškāpas, 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas, 2140* Pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm, 2110 Embrionālās kāpas, 9080* Staignāju meži, 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 2180 Mežainas piejūras kāpas, 4010 Slapji virsāji, 2170 Pelēkās kāpas ar ložņu kārklu. Sastopams Latvijā rets biotops - grīnis. Ļoti daudz retu,īpaši aizsargājamu augu un bezmugurkaulnieku sugu.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS