Ezers
karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0507000
Administratīvais iedalījums: Krāslavas novada Šķeltovas pagasts.
Platība: 55 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija ietver sufoziju izcelsmes ezeru - Čertoku ar apkārtējiem sausiem priežu mežiem - skujkoku mežiem uz osiem, kas ir ES Biotopu direktīvas aizsargājams biotops. Izcili ainaviski vērtīgs objekts, īpaši sufoziju izcelsmes ezers dziļā piltuvveida ieplakā ar samērā stāvām krasta nogāzēm.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (2004.-2010.)

Pielikumi: