Daugava

Foto: K.Lapiņš

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0527200
Administratīvais iedalījums: Lielvārdes novada Lielvārdes pilsēta ar lauku teritoriju un Jumpravas pagasts; Ķeguma novada Birzgales pagasts.
Platība: 579 ha
Dibināšanas gads: 2004 
Ministru Kabineta noteikumi: Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem" ar grozījumiem
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumilejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Putniem nozīmīgā vieta. Daugavā šai posmā ir vairākas salas un sekli niedrāji, kas pavasaros un rudeņos ir nozīmīga migrējošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vieta. Pavasara migrācijas laikā upē vienlaicīgi var novērot vismaz 3000 ūdensputnu, tai skaitā mazos gulbjus, sējas un baltpieres zosis, dažādas pīļu sugas. Zemajās, mitrajās pļavās upes krastos ligzdo bridējputni un griezes.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (2008.-2018.):

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra J.Pūces 2019.gada 29. janvāra  rīkojumu Nr.1-2/14 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma “Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plāna darbības termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim.