Manģenes meži

Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs

Manģenes meži karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0525000
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novada Rumbas pagasts
Platība: 2201 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" ar grozījumiem
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija nozīmīga dažādu meža biotopu aizsardzībai. No Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem sastopami 9180* Nogāžu un gravu meži, 9080* Staignāju meži, 9010* Veci vai dabiski boreālie meži, 91D)* Purvaini meži, un 4030 Sausi virsāji. Konstatētas daudzas retas un aizsargājamas bezmugurkaulnieku un putnu sugas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS