Manģenes meži karte

Teritorija nozīmīga dažādu meža biotopu aizsardzībai. No Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem sastopami 9180* Nogāžu un gravu meži, 9080* Staignāju meži, 9010* Veci vai dabiski boreālie meži, 91D)* Purvaini meži, un 4030 Sausi virsāji. Konstatētas daudzas retas un aizsargājamas bezmugurkaulnieku un putnu sugas.

Manģenes meži

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0525000
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novada Rumbas pagasts
Platība: 2201 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas
Skatīt vairāk