Augšzeme karte

Ainaviski ļoti augstvērtīga teritorija, ietilpst Sventes un Medumu ezeri ar salām, kā arī vairāki mazi ezeriņi to apkārtnē. Teritorijā ietilpst Augšzemes augstienes lielpauguru masīvs, kā arī vairākas bioloģiski vērtīgas teritorijas. Teritorijā konstatēti tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā – 3150 Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, 7140 Pārejas purvi un slīkšņas, 9010* Boreālie meži, 9080* Staignāju meži u.c. Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu:

  • augi – Lēzeļa lipare Liparis loeselii, lielā raganzālīte Circaea lutetiana, lapzemes āķīte Hamatocaulis lapponicus, smaillapu glīvene Potamogeton acutifolius, spilvainais ancītis Agrimonia pilosa u.c.;
  • bezmugurkaulnieki – spilgtā purvuspāre Leucorrhinia pectoralis, divjoslu airvabole Graphoderus bilineatus, Mannerheima īsspārnis Oxyporus mannerheimii, zirgskābeņu zilenītis Lycaena dispar u.c.;
  • zivis – akmeņgrauzis Cobitis taenia, platgalve Cottus gobio u.c.;
  • abinieki un rāpuļi – sarkanvēdera ugunskrupis Bombina bombina, sila ķirzaka Lacerta agilis u.c.;
  • putni – mazais ērglis Aquila pomarina, grieze Crex crex, apodziņš Galucidium passerinum u.c.;
  • zīdītāji – ūdrs Lutra lutra, dīķa naktssikspārnis Myotis dasycneme u.c.

Aizsardzības kategorija: aizsargājamo ainavu apvidus, Natura 2000 teritorija (ietilpst dabas parki Medumu ezeraine un Svente, dabas liegumi Bardinska ezersMedumu ezera salasSkujines ezers un Sventes ezera salas, dendroloģiskie stādījumi un alejas – Jaunsventes parks, Medumu parks, Medumu aleja).
Kods: LV0600300
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Kalkūnes, Medumu, Sventes un Šēderes pagasts.
Platība: 20813 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk

Dabas tūrisma iespējas

Informācija par dažādu kategoriju dabas tūrisma objektiem. Katrā sadaļā norādes par atrašanās vietu, apraksti, foto un cita ceļošanai noderīga informācija
Skatīt vairāk