karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Augšzeme)
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Šēderes pagasts.
Platība: 3,15 ha
Dibināšanas gads: 2004 
Dabas vērtības: Teritorija veidota ES Biotopu direktīvas biotopa – pārejas purvs un slīkšņas aizsardzībai. Ezerā sastopamas 3 ES Biotopu direktīvas augu sugas. Viena no nedaudzām lapzemes āķītes atradnēm valstī. 

Robežshēma: